Με την παρούσα δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι σε καμία περίπτωση ούτε εγώ, ούτε οι οικείοι μου, δε θα στραφούμε ή θα προβάλλουμε απαίτηση εναντίων των διοργανωτών ή εκπροσώπων αυτών ή των χορηγών ή της εποπτεύουσας αρχής σε περίπτωση υλικής, σωματικής ή ηθικής βλάβης μου εξαιτίας του ως άνω κολυμβητικού γεγονότος. Γνωρίζω πως η εκδήλωση θα λάβει μέρος στην ανοιχτή θάλασσα, που σημαίνει πως ελλοχεύουν όλοι οι κίνδυνοι μια τέτοιας κολυμβητικής διαδρομής. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματός μου κατά τη διάρκεια του διάπλου απαλλασσομένων πλήρως και ολοσχερώς των οργανωτών του διάπλου . Επιτρέπω να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες και βίντεο που θα ληφθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης και συναφών δραστηριοτήτων για κάθε νόμιμη χρήση από τους διοργανωτές και χορηγούς. / I hereby declare unreservedly that in no case neither I, nor the familiar , I will not turn or claim against the organizers or their representatives or the sponsors or the supervisory authority in case of any material , physical or moral harm of mine, because of that swimming crossing . I know that the event will take place in the open sea , which means that there are risks of which I am aware. I take full responsibility if I am injured during the swimming crossing and exempt fully and completely the organizer of the event . I allow the use of photographs and videos taken during the event and related activities for any legitimate use of the organizers and sponsors.